Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Precizările Consiliului Concurenței pe marginea declarațiilor apărute în spațiul public referitor la Decizia nr. ASER-33/21-25 din 25.05.2022

Precizările Consiliului Concurenței pe marginea declarațiilor apărute în spațiul public referitor la Decizia nr. ASER-33/21-25 din 25.05.2022

           
14.07.2022   677 Accesări    

În legătură cu apariția în ultimele zile a mai multor materiale în presă și a declarațiilor Asociației Investitorilor Străini cu privire la Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. ASER-33/21-25 din 25.05.2022 ce ține de măsurile de sprijin acordate de către Primăria mun. Orhei și ÎM "Servicii Comunal-Locative Orhei" întreprinderii "SE Bordnetze" SRL, Consiliul Concurenței vine cu următoarele precizări:

 

1. Consiliul Concurenței a constatat acordarea de către Primăria mun. Orhei și ÎM "Servicii Comunal-Locative Orhei" a ajutorului de stat întreprinderii "SE Bordnetze" SRL în condițiile în care intenția de acordare a măsurii de sprijin nu a fost autorizată de către Consiliul Concurenței, așa cum prevede legislația în vigoare a Republicii Moldova.

În cadrul investigației s-a constat faptul că, Primăria mun. Orhei a oferit teren de 8.05 ha din municipiul Orhei, pe care ulterior a fost construită uzina din resursele financiare avansate de către "SE Bordnetze" SRL. Antreprenorul selectat pentru executarea lucrărilor de construcție a fost ales de către investitor ("SE Bordnetze" SRL) fără a fi coordonat prealabil cu administrația publică locală sau ÎM "Servicii Comunal - Locative Orhei".

Întru compensarea resurselor financiare avansate de către SRL "SE Bordnetze" la construcția uzinei, Primăria și-a asumat obligația compensării avansului prin renunțarea de la plata chiriei bunurilor imobile oferite în locațiune SRL "SE Bordnetze", precum și alte garanții.

Valoarea totală a chiriei la care a renunțat Primăria mun. Orhei și ÎM "Servicii Comunal-Locative Orhei" a constituit suma de 268 299 mii lei. Această sumă reprezintă diferența între valoarea obiectului conform datelor privind costurile suportate la construcție, prezentate de către Primăria mun. Orhei, și valoarea lui de piață confirmată prin raportul de evaluare anexat la materialele dosarului.

Anume această renunțare la veniturile viitoare a și constituit ajutor de stat în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

În afară de aceasta, s-a constatat faptul că Primăria mun. Orhei și ÎM "Servicii Comunal-Locative Orhei" au transmis în locațiune uzina SRL "SE Bordnetze" la un preț mai mic decât cel de piață.

 

2. Trebuie remarcat faptul că, alte informații privind valoarea de piață a obiectului în afară de raportul de evaluare transmis de către însăși Primăria mun. Orhei în adresa Consiliului, nu au fost prezentate. Respectiv, acest raport a și stat la baza concluziilor la care a ajuns autoritatea de concurență.

La fel, ținem să precizăm faptul că Consiliul Concurenței în niciun caz nu neagă costul real suportat de către investitor la construcția uzinei. Însă, Primăria Orhei a primit acest obiect în proprietatea municipiului (renunțând, în schimb, la plata chiriei) fără desfășurarea procedurilor de achiziții publice, contrar principiilor bugetare stabilite de Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

Compania de construcții care a executat lucrările respective, a fost selectată unilateral de către investitor fără coordonarea prealabilă cu autoritatea publică locală (APL) și ÎM "Servicii Comunal - Locative Orhei". Totodată, potrivit estimărilor evaluatorului independent (contractat de către SRL "SE Bordnetze"), valoarea de piață a clădirii a fost mai mică cu circa 268 mil. lei decât valoarea resurselor financiare avansate de către SRL "SE Bordnetze" pentru construcția ei.

Efectiv, municipiul Orhei a procurat un bun imobil fără desfășurarea procedurilor de achiziții publice, iar ca urmare a acordurilor semnate, a renunțat la veniturile pe care urma să le obțină din plata chiriei.

Ținem să remarcăm faptul că, în conformitate cu jurisprudența Uniunii Europene, întru determinarea dacă o tranzacție cu teren sau construcție proprietate a statului este realizată fără implicarea elementelor de ajutor de stat sunt utilizate două metode: 1) licitația publică; 2) evaluarea unui expert independent1. Reieșind din faptul că în cadrul tranzacției nu a fost aplicată procedura licitației publice, Consiliul Concurenței a analizat informația prezentată de către evaluator întru determinarea valorii de piață a bunului imobil prezentată de APL.

Astfel, prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței s-a constatat că valoarea resurselor unității administrativ-teritoriale utilizate pentru compensarea cheltuielilor suportate de către SRL "SE Bordnetze" la construcția imobilului ce depășesc valoarea estimată a cheltuielilor totale necesare pentru construcţia unei clădiri sau construcţii analogice uzinei constituie ajutor de stat. Prin urmare, în opinia Consiliului încălcarea legislației în domeniul ajutorului de stat în perioada vizată în investigație a fost admisă din partea autorității administrației publice locale responsabile care a aprobat această formulă decooperare, și nu din partea întreprinderii private.

 

3. În ceea ce ține de procedura notificării ajutorului de stat, informația despre care a apărut în presă, ținem să menționăm, că orice intenție de a acorda ajutor de stat urmează a fi notificat la Consiliul Concurenței până la semnarea/aprobarea actului juridic în baza căruia urmează a fi acordată măsura de sprijin. Totodată, un ajutor de stat nou nu poate fi oferit atât timp cât Consiliul Concurenţei nu ia o decizie de autorizare. Ajutorul de stat acordat fără a fi autorizat de Consiliul Concurenţei constituie ajutor ilegal în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

În prezenta cauză, decizia de a acorda ajutorul respectiv a fost luată de Primăria mun. Orhei înaintea ca Consiliul Concurenței să-și expună poziția pe marginea măsurii respective.

Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat se aplică tuturor întreprinderilor indiferent de tipul de proprietate a acestora, inclusiv cu capital străin. Totodată, legislația din domeniul ajutorului de stat transpune jurisprudența Uniunii Europene din domeniu, prin urmare, la acordarea ajutorului de stat toate țările membre UE trebuie să respecte normele în materie de ajutor. Obligația de a respecta aceste reguli din partea autorităților Republicii Moldova reprezintă și un angajament asumat față de Uniunea Europeană în conformitate cu Acordul de Asociere.

 

4. Cu referire la faptul că, la iniţiativa investitorului străin, municipalitatea din Orhei a notificat despre această situaţie Consiliul Concurenţei, solicitându-i să se expună, precizăm că prima notificare a ajutorului de stat a fost depusă de către Primăria mun. Orhei după semnarea tuturor actelor juridice în baza cărora a fost oferită măsura de sprijin. Astfel, deja prima notificare a ajutorului de stat a fost depusă de către Primăria mun. Orhei cu încălcarea prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

            Se precizează faptul că Primăria a notificat doar una din măsurile de sprijin acordate SRL "SE Bordnetze", manifestată prin oferirea în locațiune a uzinei la un preț mai mic decât cel de piață. Dar, nu a notificat măsura de sprijin oferită prin renunţarea la veniturile de pe urma resurselor unităților administrativ-teritoriale acordate preferenţial de către Primăria municipiului Orhei în favoarea SRL "SE Bordnetze", manifestată prin renunțarea la plata chiriei bunurilor imobile oferite în locațiune în vederea compensării diferenței dintre resursele financiare avansate de SRL "SE Bordnetze" la construcția uzinei și prețul estimat al imobilului (uzina) stabilită prin metoda cheltuielilor. Acest fapt a constituit temei pentru Consiliul Concurenței pentru a iniția investigația prin Dispoziția Plenului nr. 33 din  30.09.2021.

 

5. Cât privește dezvoltarea parteneriatelor public-private, Consiliul Concurenței salută astfel de parteneriate. Însă, ținem să menționăm faptul că pentru inițierea unui astfel de parteneriat este prevăzută o procedură specială stabilită în Legea nr. 179/2008, care nu a fost urmată în cazul dat.

 

6. Consiliul Concurenței categoric respinge orice acuzație de rea credință, presiuni asupra investitorilor privați, existența intereselor politice sau a intereselor ascunse de altă natură în cazul dat. Mai mult decât atât, această decizie urmează să redreseze situația creată și să confirme obligațiile Republicii Moldova față de Uniunea Europeană privind aplicarea corectă a legislației în domeniul ajutorului de stat.

 

Totodată, Consiliul Concurenței respectă dreptul oricărei din părți implicate să nu fie de acord cu soluția pronunțată de Consiliu și să atace decizia emisă în instanța de judecată.

 


1Hotărârea Curții de Justiție a UE nr. C-239/09 din 16.12.2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe.

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next